Nowoczesne donice

Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne Sklepu internetowego działającego za pośrednictwem witryny WWW dostępnej w Internecie pod adresem www.bigpot.pl

§1 Postanowienia ogólne

1.Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.bigpot.pl jest prowadzony przez Firma Usługowa Elwira Zwierzyńska z siedzibą w Duchnowie przy ul. Dłuskiej 69, 05-462 Duchnów, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5321840172, numer Regon: 146269157.

Dane kontaktowe:

1) Adres pocztowy:

Firma Usługowa Elwira Zwierzyńska

ul. Dłuska 69

05-462 Duchnów (Wiązowna) 

2) adres poczty elektronicznej: biuro@bigpot.pl

2.Definicje

1.1 „Sprzedający” Firma Usługowa Elwira Zwierzyńska z siedzibą przy ul. Dłuskiej 69 , 05-462 Duchnów (Wiązowna) , Polska.

1.2 „Kupujący” osoba fizyczna posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna.

1.3 „Sklep internetowy” witryna internetowa marki BigPot o adresie www.bigpot.pl

1.4 „Adres e – mail” – biuro@bigpot.pl

1.5 „Towar” produkty prezentowane na Sklepie internetowym.

1.6„Regulamin” niniejszy Regulamin Sklepu internetowego BigPot.

1.7 ”Wysłanie zamówienia” oświadczenie woli przez Kupującego zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

4.Złożenie zamówienia jest równocześnie deklaracją zapoznania się z regulaminem sklepu internetowego, oraz jego pełnej akceptacji.

§ 2 Składanie zamówienia

1.Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.bigpot.pl.

2.Kupującym może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.

3.Kupujący, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Kupującego adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

4.W celu złożenia za pośrednictwem Sklepu internetowego zamówienia, Kupujący powinien spełnić następujące warunki:

a)wejść na stronę internetową dostępną pod adresem http://www.bigpot.pl,

b)dokonać wyboru Towaru aktualnie dostępnego w Sklepie internetowym, poprzez skorzystanie z przycisku „zamów„ (złożyć zamówienie),

c)wprowadzić w formularzu zamówienia wymagane dodatkowe dane Kupującego,

d)dokonać wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

e)dokonać wyboru sposobu płatności,

f)zapoznać się i zaakceptować warunki sprzedaży (Regulamin sklepu internetowego) i nacisnąć przycisk zatwierdzający zamówienie.

5.Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

6.Po spełnieniu ww. warunków zamówienie uznane jest za wysłane i wiążące.

7.Po złożeniu zamówienia, na konto e-mailowe Kupującego podane w formularzu zamówienia, zostanie przysłane potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówionego przez Kupującego Towaru.

8.Składając zamówienie Kupujący jednocześnie oświadcza, iż wszelkie podane przez niego dane w związku ze składanym zamówieniem, są prawdziwe. Sprzedający nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości, jednak Kupujący oświadcza, iż wyraża zgodę na weryfikację danych przez Sprzedającego.

9.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

10.Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

11.Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane kurierem, zmiana adresu doręczenia po zrealizowaniu wysyłki łączy się z dodatkowym kosztem.

§ 3 Realizacja zamówienia

1.Warunkiem realizacji zamówienia przez Sprzedającego jest prawidłowo wypełniony formularz przez Kupującego, oraz podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia, danych osobowych zgodnych z prawdą i potwierdzenie zgody na ich weryfikację.

2.Zmówiony Towar zostanie dostarczony pod adres wskazany w formularzu zamówienia przesyłka kurierską.

3.Odbiór przesyłki musi być potwierdzony prze Kupującego pisemnym pokwitowaniem.

4.Czas dostawy podany jest w dniach roboczych na karcie produktu lub uzgadniany indywidualnie pocztą elektroniczną.

5.W przypadku gdyby z przyczyn niezależnych od Sprzedającego czas dostawy uległ wydłużeniu Kupujący zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną.

§ 4 Zapłata

1.Wiążąca dla Stron transakcji jest cena widniejąca przy towarze w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego.

2.Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Nie zawierają natomiast kosztów wysyłki.

3.Za zamówiony projekt Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:

a)płatność za pobraniem

b)przelewem bankowy :

Bank mBank

Firma Usługowa Elwira Zwierzyńska

82 1140 2004 0000 3102 7437 8955

4.Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności o których mowa w ust. 4.3 pkt. b) w terminie 48 godzin od momentu złożenia zamówienia.

5.Zamówienie zostanie przekazane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie Sprzedającego.

6.Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

7.Koszty przesyłki (przesyłki zagranicznej) pokrywa Kupujący.

§ 5. Gwarancja, rękojmia

1.Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu towaru bez wad i odpowiada wobec Kupujących będącego konsumentem w rozumieniu wg definicji Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2.Reklamacje na piśmie Kupujący może przekazać na jeden z poniższych sposobów:

a)pocztą elektroniczną na adres: biuro@bigpot.pl,

b)listownie na adres:

Firma Usługowa Elwira Zwierzyńska

ul. Dłuska 69

05-462 Duchnów (Wiązowna) 

3.W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący w szczególności winien wskazać:

a)Imię i nazwisko

b)Adres do korespondencji,

c)Adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Kupujący życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej,

d)datę nabycia towaru,

e)rodzaj reklamowanego towaru,

f)informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia wady,

g)żądanie Kupującego, a także preferowany przez Kupującego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedającemu dowód zakupu towaru (kopia faktury), wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.

4.Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy towar do miejsca wskazanego w § 5 punkt 2 niniejszego Regulaminu.

5.Sprzedający rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

6.W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedający zwróci się do Kupującego z prośbą o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§ 6 Odstąpienie od umowy

1.Kupujący zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827, ma prawo do rezygnacji z zakupu bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Towaru.

2.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Kupujący objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Kupującego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Kupujący objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Kupującego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.

3.Warunkiem przyjęcia zwrotu jest poprawne wypełnienie i podpisanie oświadczenia o odstąpieniu (WZÓR OŚWIADCZENIA) od umowy zawartej na odległość i przesłania go w terminie 14 dni od dnia dostarczenia na adres e-mail Sprzedającego, bądź tez listownie na adres siedziby Sprzedającego.

4.W sytuacji odstąpienia od umowy otrzymana przesyłka zawierająca towar powinna zostać zwrócona do Sprzedającego, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Zwracany przez Kupującego Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6.W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie otrzymane od Kupujące płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, zwracane są Kupującemu niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie Kupujący użył w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7.Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

a)o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (np. towar na indywidualne zamówienie) ;

b)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

§ 7.Przetwarzanie danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Sprzedający.

2.Dane osobowe podane przez Kupującego podczas wypełniania formularza zamówienia, przetwarzane są przez Sprzedającego w celu prawidłowej realizacji zamówienia.

3.Sprzedający zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.), tzn. umożliwia Kupującemu wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych, oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

4.Sprzedający zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.), tzn. umożliwia Kupującemu wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych, oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ,w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.

5.BigPot wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

6.Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika.

7.Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego.

§ 8 Kontakt / uwagi

1.Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących Sklepu internetowego Kupujący może przekazać:

a) pocztą elektroniczną na adres: biuro@bigpot.pl,

b) listownie na adres:

Firma Usługowa Elwira Zwierzyńska

ul. Dłuska 69

05-462 Duchnów (Wiązowna) 

2.Konsultant Sprzedającego w możliwie najkrótszym czasie odpowie na zgłoszenie Kupującego wymagające takiej odpowiedzi.

§9 Postanowienia końcowe

  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
  2. BigPot honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
  3. Sprzedający informuje, iż regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedającego na stronie (www.bigpot.pl ) wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).